Daň z nehnuteľnosti za r. 2020

Ak
sa stanete vlastníkom, správcom, nájomcom alebo užívateľom nehnuteľnosti, alebo dôjde k zmene druhu alebo výmery pozemku, účelu využitia stavby, bytu alebo nebytového priestoru alebo vám zanikne vlastníctvo, správa, nájom alebo užívanie nehnuteľností, ste povinný podať čiastkové priznanie k dani z nehnuteľností.

Najčastejšie zmeny, ktoré majú vplyv na podanie daňového priznania sú:

 • kúpa nehnuteľnosti,
 • predaj nehnuteľnosti,
 • darovanie nehnuteľnosti,
 • nehnuteľnosť nadobudnutá darom,
 • zdedenie nehnuteľnosti,
 • nehnuteľnosť nadobudnutá dražbou
 • rozvod a následné rozhodnutie súdu o majetkovom vysporiadaní,
 • získanie právoplatného stavebného povolenia, či dodatočného stavebného povolenia,
  V prípade, že budete robiť prístavbu, nadstavbu, alebo iné stavebné úpravy už existujúcej stavby, ktoré si vyžadujú vydanie stavebného povolenia, parcelné čísla uvedené v tomto povolení sa z pohľadu dane z nehnuteľností, za stavebný pozemok považovať nebudú. Daňové priznanie podáte až po vydaní kolaudačného rozhodnutia, samozrejme, v prípade, že dôjde k zmene výmery, či počtu podlaží.
 • získanie právoplatné kolaudačného rozhodnutia,získanie právoplatného povolenia na zmeny v užívaní stavby, na zmeny v užívaní bytu alebo časti bytu,
 • zbúranie stavby,
 • pozemkové úpravy,
 • nájomný vzťah so Slovenským pozemkovým fondom,
 • dlhodobý nájomný vzťah, ktorý je zapísaný v katastri (ide o dlhodobý nájom pôdy min. 5 rokov – je potrebné zdokladovať tento nájomný vzťah a daňové priznanie nepodáva vlastník pozemku, ale nájomca, čiže družstvo alebo farmár,
 • zmena výmera parcely rozdelením alebo ak nastanú iné dôležité skutočnosti majúce vplyv na vyrubenie dane z nehnuteľností.

Ak
u vás došlo k zmene v období medzi 2. januárom 2020 a 1. januárom (vrátane) 2021, ste povinný podať daňové priznanie najneskôr do 31. januára 2021až na dve výnimky (ak ste nadobudli nehnuteľnosť dedením alebo dražbou). V týchto dvoch výnimkách musíte daňové priznanie podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Uvedieme si preto pár príkladov.

Príklad 1:
Byt, ktorý ste kúpili, bol zavkladovaný na katastri 18.07.2020. V tomto prípade podávate daňové priznanie najneskôr do 31.01.2021.

Príklad 2:
Zdedili ste byt a v pečiatke na Osvedčení o dedičstve je dátum nadobudnutia právoplatnosti 12.07.2020. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, keď Osvedčenie (rozhodnutie) o dedičstve nadobudlo právoplatnosť. V praxi to znamená, že na podanie daňvého priznania v tomto príklade máte 30 dní od 01.08.2020.

Príklad 3:
Zdedili ste byt spolu s bratom a mamou. Vy s bratom vlastníme každý ¼ a mama ½. V tomto prípade máte niekoľko možností.

 • Môžete ho podať každý len za svoju časť zdedenej nehnuteľnosti.
  Ak
  má byt výmeru napr. 120 m2, tak si vypíšete daňové priznanie na svojich 30 m2, brat na svojich 30 m2 a mama na 60 m2.
 • Môžete ho podať napr. spolu s bratom na spoločných 60 m2 a mama na svojich 60 m2.
 • Rovnako máte možnosť podať daňové priznanie spolu s mamou na spoločných 90 m2 a brat len za svojich 30 m2.
 • Alebo jeden z vás môže podať daňové priznanie na celý byt, teda za 120 m2.
  V prípade, že bude niekto z vás podávať daňové priznanie aj za iných vlastníkov, je potrebné uzavrieť Dohodu o určení zástupcu na podanie priznania k dani z nehnuteľnosti. Nakoľko došlo k zdedeniu, daňové priznanie je potrebné podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.

Príklad 4:
Zdedili ste lúku a les po starých rodičoch. Môžu vzniknúť dve situácie:

 • parcely, ktorých ste sa stali vlastníkom, nikto neužíva a nie sú ani v nájme – v takomto prípade daňové priznanie musíte podať vy.
 • parcely sú v dlhodobom nájme (minimálne na obdobie 5 rokov a tento vzťah je zapísaný v katastri), napr. družstva – v tomto prípade by mal daňové priznanie podať nájomca. Vy by ste však mali zdokladovať nájomný vzťah, napr. s družstvom, a odovzdať kópiu nájomnej zmluvy s vaším menom, v ktorej sú vypísané všetky parcely, ktoré si od vás prenajíma. Tak isto je potrebné preložiť aj kópiu osvedčenia o dedičstve.

Príklad 5:
V júni 2020 ste dostali do daru dom a v októbri toho istého roka ste ho predali. Za rok 2020 zaplatil daň pôvodný vlastník a to za celý kalendárny rok 2020. Vy daňové priznanie nepodávate, pretože k 01.01.2021 už nie ste vlastníkom domu. To bude musieť urobiť nový majiteľ, ktorému ste ho predali.
Ak
by však nastala situácia
, že nehnuteľnosť by bola na nového vlastníka na katastri prepísaná až v roku 2021 (2. januára a neskôr), vec by sa podstatne zmenila. Daňové priznanie by ste museli podať vy a rovnako by ste museli platiť aj daň za r. 2021.

Príklad 6:
V máji 2020 som zdedil byt a už mám naň aj kupca. V prípade že ste nehnuteľnosť nadobudli dedením, musíte daňové priznanie podať do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
Ak
ste zdedili byt a v pečiatke na Osvedčení (rozhodnutí) o dedičstve je dátum nadobudnutia právoplatnosti 23.06.2020. Daňová povinnosť vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni nadobudnutia právoplatnosti osvedčenia o dedičstve. V tomto prípade to znamená, že máte na podanie daňového priznania 30 dní od 01.07.2020 – musíte ho teda odovzdať najneskôr do 30.07.2020.

Pokiaľ ide o platenie dane, platiť budete len v prípade, že daň nebola vyrubená poručiteľovi (zosnulému). Daň by vám bola v tomto prípade vypočítaná pomerne, a to od 01.07.2020 do konca roka 2020. Keď byt v roku 2020 predáte, a v tomto roku prebehne aj zavkladovanie na katastri, znovu podáte daňové priznanie, tento raz čiastkové priznanie na zánik daňovej povinnosti, a to v termíne do 31.01.2021.

Príklad 7:
Byt ste kúpili v decembri, ale rozhodnutie z katastra ste dostali až v januári. Pre podanie daňové priznanie je (až na dve vyššie spomenuté výnimky) rozhodujúci stav k 1. januáru. Keďže nepoznáme presný dátum, mohli by nastať dve situácie.

 • Byt ste kupovali v decembri 2020, ale vklad bol povolený 02.01.2021 (alebo neskôr) – daňové priznanie vám v tomto prípade stačí podať do 31.01.2022, pričom rozhodnutie na zaplatenie dane za rok 2020 (aj napriek tomu, že byt patrí už vám a užívate ho) bude zaslané ešte predchádzajúcemu majiteľovi.
 • Ak
  by však bol byt zavkladovaný s dátumom 01.01.2021 alebo ešte v decembri 2020, musíte podať daňové priznanie najneskôr do 31.01.2021 (teda nemáte čas celý rok ako v prvej alternatíve) a daň za rok 2021 už platíte vy.

Z uvedeného je vidieť, ako môže jeden deň rozhodnúť o tom, kto bude podávať daňové priznanie a platiť daň. Pri kúpe nehnuteľnosti sa stretnete s rôznymi, pre vás dôležitými dátumami – ako deň podpisu kúpno-predajnej zmluvy či deň, keď podáte návrh na vklad do katastra. Ale z pohľadu dane z nehnuteľností tieto dva dátumy nie sú vôbec dôležité.

Prehľad dátumov, ktoré rozhodujú o termíne podania daňového priznania

1.
Ak
nehnuteľnosť nadobudnete kúpou alebo darom, prípadne Vám nehnuteľnosť ubudne predajom či darovaním – je rozhodujúci dátum povolenia vkladu. To znamená, že kataster prepísal týmto dňom nehnuteľnosť zo starého vlastníka na nového vlastníka.

2.
Ak
nehnuteľnosť zdedíte – nie je z pohľadu dane z nehnuteľnosti rozhodujúci dátum povolenia vkladu v katastri, ale dátum nadobudnutia právoplatnosti Osvedčenia (rozhodnutia) o dedičstve.

3. Pri získaní právoplatného stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia a rozhodnutia o zmene v užívaní stavby – je rozhodujúci dátum právoplatnosti rozhodnutia, ktorý vyznačí príslušný Stavebný úrad.

4. Pri ukončení výstavby drobnej stavby – dátum, keď ohlásite ukončenie výstavby drobnej stavby.

5.
Ak
nadobudnete nehnuteľnosť v dražbe – je dôležitý dátum nadobudnutia právoplatnosti dražby, alebo deň príklepu schválený súdom.

6. Pri vzniku užívania napr. záhradky v záhradkárskej osade – dátum, kedy ste sa stali členom združenia, alebo dátum, keď ste kúpili užívateľské práva od predchádzajúceho užívateľa.

7. Pri majetkovom vysporiadaní manželov po rozvode – dátum povolenia vkladu katastrom.

Daňové priznanie sa k dani z nehnuteľností sa vždy podáva na príslušnom mestskom alebo obecnom úrade, v ktorého katastri sa vaša nehnuteľnosť nachádza. Takže ak bývate napr. v Košiciach a zdedíte pozemok v Nitre, DP musíte podať v Nitre. Samozrejme kvôli tomu nemusíte do Nitry cestovať. Tlačivo si môžete stiahnuť zo stránky Ministerstva financií alebo si ho vypýtať na vašom mestskom či obecnom úrade.
Ak
tlačivo už máte a vyplníte ho, môžete ho poslať aj poštou.

 • Kategórie